ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          -  บุคลากร
                    วันที่      26          มกราคม          2558          กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ (เกาะเสือ )
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่      27          มกราคม          2558          กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ (เกาะเสือ )
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                         วันที่      28          มกราคม          2558          กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ (เกาะเสือ)
                      วันที่      31          มกราคม          2558          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-Net
                      วันที่      31-1      กุมภาพันธ์        2558          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net        
          > ฝ่าย/งาน
                    วันที่      5-7        กุมภาพันธ์        2558          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
       - ฝ่ายวิชาการ                     วันที่      9            มีนาคม           2558           สอบLas ป.1-2,ม.1-2  
                      วันที่      10          มีนาคม           2558           สอบLsa ป.4-5
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                     วันที่      16-1 8    มีนาคม          2558            สอบปลายภาคเรียน
                      วันที่      19          ปิดภาคเรียน     2558          อนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                      วันที่      20          ปิดภาคเรียน     2558          ชั้นประถมศึกษาปีที่3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
   
       - ฝ่ายบุคลากร                          
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
ผู้ตรวจราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่  20   กุมภาพันธ์   2558   คลิกดูภาพ
     
     

กีฬากลุ่มเอกชน  ต้นกล้าเกมส์

กิจกรรมอำลาอาลัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรม การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (มัธยมศึกษา)
วันที่   22    ธันวาคม     2557    คลิกดูภาพ    
วันที่     19     กุมภาพันธ์     2558          คลิกดูภาพ             
วันที่ 5-7 มกราคม 2558                   คลิกดูภาพ         
     
     
กิจกรรมโครงการหนูน้อยสมองอัจฉริยะ
กิจกรรมโครงการ DARE ประเทศไทย
กิจกรรมอำลาอาลัยมัธยมศึกษาปีที่  3
              วันที่  06   มีนาคม   2558         คลิกดูภาพ   
                       วันที่    27   กุมภาพันธ์    2558      คลิกดูภาพ
วันที่  20   กุมภาพันธ์   2558   คลิกดูภาพ   
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com