ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          -  บุคลากร
                    วันที่    9-11      พฤศจิกายน     2557          ประถมศึกษาปีที่ 5   ประถมศึกษาปีที่  6/3,6/4 เข้าค่ายวิถีธรรมวิถีพุทธ
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                     วันที่   12           พฤศิจิกายน     2557          สอบธรรมศึกษา
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                          วันที่   22           พฤศจิกายน     2557          09.00-11.00 น. ประชุมผู้ปกครอง อ.1-อ.3 ,ป.1-ป.2
          > ฝ่าย/งาน
                                                                                       13.00-15.00 น. ประชุมผู้ปกครอง  ป.3-ป.4
       - ฝ่ายวิชาการ                        วันที่   23           พฤศจิกายน      2557          09-00-11.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ม.1-ม.3
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                      วันที่   27           พฤศจิกายน      2557          สอบ pre o-net
       - ฝ่ายบุคลากร                   
          - ฝ่ายกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
          -  ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายมัธยม
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล ๑-๓

กิจกรรมประเพณีลอยกระท
กิจกรรมวีถีธรรม  วิถีพุทธ  ประจำปปี 2557 ป.6-ม.2
วันที่     ๒๒     กันยายน     ๒๕๕๗     คลิกดูภาพ       
วันที่     6       พฤศจิการยน       2557        คลิกดูภาพ       
                                     วันที่  3 - 5 พฤศจิกายน   2557    คลิกดูภาพ     
     
     
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  อนุบาล
กิจกรรม  D.A.R.E.     เพื่อต่อตานยาเสพติด
กิจกรรมวัน     Halloween
วันที่     ๒๙     กันยานยน     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ         
วันที่     4     พฤศจิกายน     2557        คลิกดูภาพ      
วันที่     31       ตุลาคม     2557          คลิกดูภาพ      
     
     
     
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com