ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          -  บุคลากร
                          วันที่    ๑๙           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                           วันที่    ๒๓           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (อนุบาล)
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                           วันที่    ๒๔           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
          > ฝ่าย/งาน                           วันที่    ๒๕-๒๖    กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาสี (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
       - ฝ่ายวิชาการ                           วันที่    ๑๐           ตุลาคม       ๒๕๕๗     ปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๗
       - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                           วันที่    ๒๗          ตุลาคม       ๒๕๕๗     เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
       - ฝ่ายบุคลากร                   
          - ฝ่ายกิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
            -ปฏิทินแดงขาว
        - ฝ่ายอนุบาล
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน อนุบาล ๑-๓

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ประถมศึกษา
กิจกรรมกีฬาสีพื้นบ้าน  มัธยมศึกษา
วันที่     ๒๒     กันยายน     ๒๕๕๗     คลิกดูภาพ       
วันที่    ๒๓  กันยายน     ๒๕๕๗        คลิกดูภาพ          
วันที่    ๒๓     กันยายน     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ      
     
     
กิจกรรมกีฬาสีภายใน  อนุบาล
             กิจกรรมการศึกษาและทำกิจกรรมการคิดเลขเร็ว(ประศึกษาปีที่  ๖)
    แนะแนวการศึกษาและทำกิจกรรมการคิดเลขเร็ว(มัธยมศึกษาปีที่3)
วันที่     ๒๙     กันยานยน     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ         
      วันที่   ๒๕     สิงหาคม     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ              
วันที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ       
     
     
     
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม  
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com