ยินดีต้อนรับ สู่รั้วแดง-ขาว โรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
         > ระบบสารสนเทศ
   
กำหนดการปฏิทิน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
          - จำนวนนักเรียน
                  
          - หัวหน้าแผนพัฒนางาน  
          - บุคลากร
                          วันที่    ๑๙           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล
        - สถิติอาชีพผู้ปกครอง                           วันที่    ๒๓           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (อนุบาล)
        - สถิตินักเรียนศึกษาต่อ                           วันที่    ๒๔           กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
          > ฝ่าย/งาน                           วันที่    ๒๕-๒๖    กันยายน    ๒๕๕๗     กิจกรรมกีฬาสี (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
          - ฝ่ายวิชาการ                           วันที่    ๑๐           ตุลาคม       ๒๕๕๗     ปิดภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๗
          - ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน                           วันที่    ๒๗          ตุลาคม       ๒๕๕๗     เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
          - ฝ่ายบุคลกร                   
          - ฝ่ายกิจการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
            -ปฏิทินแดงขาว
         >  ผลงานทางวิชาการ
          - โครงการนักประพันธ์  อัจฉริยะ
          - ผลงานนวัตกรรม  ด้านแหล่งเรียนรู้
          - โครงการนิทานเรื่องธรรมชาติน่ารู้
        > กิจกรรมเด่น
       กีฬาอนุบาล
         > เกียรติยศความภูมิใจ
         - ผลงานดีเด่น
         -ประกวดวาดภาพ"ประชาธิปไตยของฉัน"
โรงเรียนเพ็ชระศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( รอบ 3 )
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( องค์การมหาชน ) วันที่ 15 มิถุนายน 2554
      - มุมโรงเรียน  
กิจกรรมแดงขาว
รูปกิจกรรมระดับอนุบาล
รูปกิจกรรมระดับประถมศึกษา
รูปกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว
กิจกรรม  อบรมครู
วันที่10,13,14 มิถุนายน 2554    << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่   4  ธันวาคม  2556 << คลิ๊กดูภาพ >>   
วันที่    ๑๔    มิถุนายน    ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ
     
     

กิจกรรมกีฬาเอกชน " ต้นกล้าเกมส์ "

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรม วันสุทรภู่
วันที่  16 ธันวาคม 56  << คลิ๊กดูภาพ >>
วันที่    ๔-๑๐    กรกฏาคม    ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ    
วันที่   ๒๔-๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๗      คลิกดูภาพ        
     
     
กิจกรรมไหว้ครู  ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๓
       กิจกรรมการศึกษาและทำกิจกรรมการคิดเลขเร็ว (ประถมศึกษาปีที่ ๖ )
แนะแนวการศึกษาและทำกิจกรรมการคิดเลขเร็ว (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
วันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗    คลิกดูภาพ       
      วันที่   ๒๕     สิงหาคม     ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ              
วันที่  ๒๖  สิงหาคม   ๒๕๕๗          คลิกดูภาพ       
     
     
     
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม  
แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ICT CENTER
   
จำนวนผู้เข้าชม
free web hit counter

 

 

 

 

 

 

 

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320
E - MAIL : Phetchara@outlook.com