โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
 
088   หมู่  4   ตำบล นครชุม   อำเภอ เมือง   จังหวัดกำแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000
 
โทรศัพท์.   055-799223     โทรสาร.   055-799230
 
E-MAIL:   phetchara@outlook.com
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                         หน้าหลัก           ติดต่อเรา   

     
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา  ต.นครชุม  อ.เมื่อง  จ.กำแพงเพชร  TEL.055-799223  FAX 055-799320

E - MAIL : Phetchara@outlook.com